اصول اخلاقی انتشار مقاله

امروزه لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌‌های علمی بیش از پیش احساس می­‌شود. بنابراین نویسندگان محترم باید به نکات زیر توجه فرمایند:

ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله به ویژه نویسنده مسئول مکاتبات است.

ـ مقاله ارسالی به این نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری اعم از خارجی یا داخلی چاپ شده باشد. درضمن، در مدت بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری برای بررسی و چاپ ارائه شود.

ـ حذف، اضافه کردن یا تغییر ترتیب نویسندگان و نیز تغییر نویسنده مسئول مکاتبات پس از طی مراحل داوری مجاز نیست.

ـ نویسنده(گان) متعهد می شوند، آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده، از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی برعهده ایشان خواهد بود.

ـ نویسنده(گان) هر زمانی که متوجه اشتباهی عمدی یا سهوی در مقاله خود شوند، خواه از طرف آنان رخ داده باشد یا از طرف کادر مجله، مراتب را به صورت کتبی به مجله گزارش نمایند.

ـ دفتر نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.