تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل (ALR) - فرایند پذیرش مقالات