اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صادق سلیمی

دکترای حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/s-salimi-law/fa
sadegsalimiyahoo.com

سردبیر

دکتر سید باقر میر عباسی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mirabbasi
mirabasiut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتربهشید ارفع نیا

حقوق بین الملل خصوصی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/b-arfania-law/fa
bearfaniagmail.com

مدیر داخلی

دکتر محمد رضا پیرهادی

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/m-pirhadi-law/fa
r_pirhadiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سامان عبدالهی

حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

samanabdollahi1373gmail.com
0000-0003-2153-5306

مشاور علمی

دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

newlaw.blog.ir/post/76
m-ardebilisbu.ac.ir

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375360
g_eftekharsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آقایی جنت مکان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~housein.aghaei
h.aghaeiscu.ac.ir

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hamid.abharygmail.com

دکتر بهشید ارفع نیا

حقوق بین الملل خصوصی دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/b-arfania-law/fa
bearfaniagmail.com

دکتر منوچهر توسلی نائینی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/tavassoli
tavassoliase.ui.ac.ir

دکتر صادق سلیمی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/s-salimi-law/fa
sadegsalimiyahoo.com

دکتر احمد شمس

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

newfaculty.azad.ac.ir/a-shams/fa
dr.a.shamshgmail.com

دکتر مهراب داراب پور

استاد گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375363
m_darabpoursbu.ac.ir

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

mafiujsas.ac.ir

دکتر محمدرضا مجتهدی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.mojtahedi
mojtehedi2004yahoo.com

دکتر سید باقر میر عباسی

استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mirabbasi
mirabasiut.ac.ir