اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صادق سلیمی

دکترای حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

sadegsalimiyahoo.com

سردبیر

دکتربهشید ارفع نیا

دکترای حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

bearfaniagmil.com

مدیر داخلی

دکتر محمد رضا پیرهادی

دکترای حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

r_pirhadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آشوری

دکترای علوم جنایی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mashoori
mashooriut.ac.ir

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375360
g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر محمدعلی اردبیلی

دکترای حقوق جزا استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375432
m-ardebilisbu.ir

دکتر فرهاد پروین

دکترای حقوق بین الملل خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693115/
fa.parvingmail.com

دکتر سید حسین صفایی

دکترای حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

ut.ac.ir/fa/page/4076/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
hsafaiut.ac.ir

دکتر محمدعلی صلح چی

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693105/
solhchiyahoo.com

دکتر عباس کریمی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir

دکتر جعفر کوشا

دکترای حقوق جزا دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375429
jkooshayahoo.com

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق کیفری (سیاست جنایی) استاد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375472
ahnausyahoo.com

دکتر سید محمد هاشمی

دکترای حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/PRESIDENCY/PR/Documents/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C.pdf
dr.sm.hashemigmail.com

ویراستار

دکتر هادی کرامتی معز

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران

keramatihadigmail.com
0000-0003-3259-3587

ویراستار ادبی

مریم ولی زاده

حقوق پژوهشگر و فعال در حوزه زنان

vlizademrymgmail.com
2034_7131_0001_0000