راهنمای نویسندگان

به نام خداوند اندیشه

قابل توجه نویسندگان محترم؛ از مقالات چاپ شده در این فصلنامه، به عنوان منابع استفاده نمایید.

راهنمای تنظیم و نگارش مقالات

 

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله در مجله،

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید

این فصلنامه مقاله‌های علمی و پژوهشی استادان، صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه مطالعاتی را پس از داوری و اظهار نظر هیات تحریریه به چاپ می‌رساند‌. علاقمندان می‌توانند مقالات خود را به همراه 3 نسخه کپی از آن و CD نهایی به دفتر مجله ارسال نمایند.

 

شرایط و ساختار شکلی مقاله

1- مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی- پژوهشی بوده و در نشریه‌های داخلی یا خارجی و نیز در همایش‌‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی ارائه و منتشر نشده باشد.

2- حجم مقاله حداکثر25 صفحه A4 (8000 کلمه) با 24 سطر در هر صفحه و با 5/2 سانتی‌متر حاشیه از طرفین باشد.

3- مقاله با نرم افزار Xp2007Word  و فونت B- Lotus 12تنظیم گردد.

4- منابع در پایان مقاله به‌ترتیب حروف الفبا براساس نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان ارایه شده و به شیوه زیر تدوین گردد:

الف) کتاب‌: نام خانوادگی‌، نام نویسنده (‌سال نشر‌)‌. عنوان کتاب‌، نوبت چاپ‌، نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر‌: ناشر.

مثال (1): عبدالهی، سامان (1397). اصل فردی کردن مجازات در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ اول. تهران: میبن اندیشه.

ب) نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله (سال نشر). «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره، شماره نشریه: صفحات مقاله.

مثال: عبدالهی، سامان، عباسی‌فرد، محمدرضا و ششگل، حمید (1395). مفهوم اطفال در معرض خطر بزهکاری از دیدگاه پیشگیری رشدمدار با تاکید بر اسناد بین المللی، مطالعات بین المللی پلیس، 6(25)،  91-110.

5- منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود.

الف) مثال کتاب:

Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and Schuster.

ب) مثال نشریه:

-Welsh, Brandon C. (2003). Community-based approaches to preventing delinquency and crime: Promising results and future directions. Japanese Journal of Sociological Criminology, 5(4),  28: 7-24.

 

6- مشخصات کامل منابعی که در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند.

7- ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد. مثال: (عبدالهی، 1397: 24).

8- کلمات غیر فارسی در داخل متن شماره­گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود.

9- مقاله‌های دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد.

10- نویسنده یا نویسندگان مقالات مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.

11- مقالات برآمده از پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تکراری نبودن و رعایت اصول علمی پذیرفته می شود.

12- هیات تحریریه فصلنامه، در پذیرش، اصلاح، ویرایش و چاپ مقالات پذیرفته شده آزاد خواهد بود.

13- هیأت تحریریه مجله به مقالاتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

 

راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

الف)  صفحه اول مربوط به چکیده

1) عنوان کامل مقاله

2) نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان

3) چکیده فارسی در یک پاراگراف (150 الی 250 کلمه) شامل اهداف، متدولوژی و نتایج

4) واژگان کلیدی: بین 4 الی 7 کلمه

ب) صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

1) مقدمه، طرح مساله (همراه با سوال‌ها و فرضیه‌های ‌مربوطه)، چارچوب نظری‌، پیشینه تحقیق‌، مواد و روش‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات‌، خلاصه و نتایج و فهرست منابع.

2) ارائه چکیده به زبان انگلیسی برروی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق چکیده فارسی و با همان ساختار و اطلاعات در پاورقی

 

با سپاس عدالت جو، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ویراستار فصلنامه