اهداف و چشم انداز

این فصلنامه با هدف نشر دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف حقوق شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات مربوط به رسالت مجله مطرح می گردد. از اینرو تمامی مقالاتی که به موضوعات و مطالعات مرتبط با حقوق اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . لذا صاحب نظران و اندیشمندان می توانند با عضویت در سامانه، مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه ارسال نمایند.