درباره نشریه

مجوز این فصلنامه در تاریخ 24/10/1384 از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی‌‌‌دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌صادر شده است و برابرنامه شماره 329/124 اداره کل امور مطبوعات خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی‌ایران وزارت ارشاد اسلامی، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات، پروانه نشر آن صادر گردیده است.