درباره نشریه

«فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل» برابر ماده 4 بخشنامه ویژه برای مجله های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 یکی از نشریات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که پیشتر از بهار ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۹۴، با نام «فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد» منتشر گردیده است.
 
 
برای دانلود بخشنامه روی شماره بخشنامه کلیک نمایید.