دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، دی 1397 
جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

صفحه 28-53

شاپور محمدحسینی؛ محمود مالمیر؛ محمد اشرافی؛ مسعود حیدری


مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


ضمان درک در حوزه آرای قضایی

صفحه 107-134

یوسف یعقوبی محمودآبادی؛ منصور امینی


نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری


تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی

صفحه 193-229

سهیل ذوالفقاری؛ محمّد ابوعطا؛ حمید مسجدسرایی


اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی

صفحه 331-352

محمدرضا مهرافزا؛ افشین زرگر؛ بهنام حبیبی درگاه