دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، مهر 1397 
4. پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل

صفحه 93-126

افشین یوسفی؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی


7. استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 191-206

وحید خندانی؛ محمد باقر عامری نیا


13. راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی

صفحه 347-372

امید محمدی نیا؛ غلامرضا رضائی راد