دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

1. نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

صفحه 1-37

طاهره عابدی تهرانی؛ محمدرضا کونانی؛ رامین آریا


3. بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت

صفحه 71-101

مهدی چگنی؛ محد صادق آزادفر؛ محمد جواد پورحسینی


5. تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی

صفحه 133-170

امین رستمی؛ مسعود زمانی؛ منوچهر توسلی نائینی


10. رهن مال مشاع

صفحه 297-328

محمدسعید پورسعید؛ علی آقاپور