دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1397 
2. بررسی جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ( با تاکید بر اصل تناسب )

صفحه 25-62

محمد دشتبانی روزبهانی؛ سید حسین هاشمی؛ شهرداد دارابی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


5. تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی

صفحه 115-144

ابراهیم رجبی؛ محمدصادق چاووشی