دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، فروردین 1401 (بهار) 
بررسی موانع و چالش های آزادی اطلاعات

صفحه 253-272

10.30495/alr.2022.1952451.2290

سیده زهرا جعفری فارسی؛ معین صباحی گراغانی؛ مصطفی سراجی