دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

1. شرایط اساسی قراردادهای بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت های بین المللی نفتی

صفحه 1-21

10.30495/alr.2021.683847

عبدالحسین شیروی خوزانی؛ محمود باقری؛ سید عمادالدین طباطبایی


7. ابعاد و مولفه های جرم یابی جرایم سازمان یافته فراملی

صفحه 117-138

10.30495/alr.2021.1947067.2235

مجید کریمی؛ علی محمد احمدوند؛ اصحاب حبیب زاده؛ علیرضا جزینی