دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 
8. قصاص دوجنسی ها در اسلام

صفحه 145-165

10.30495/alr.2021.1876377.1611

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس


11. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی

صفحه 207-225

10.30495/alr.2021.1899933.1845

سید یحیی موسوی کوهپر؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ محمدرضا عسگری


20. جایگاه عقلانیت در نظریه‌های اقتصاد خرد از منظر جرم‌شناسی

10.30495/alr.2021.1940744.2171

عباس کریم‌نژاد؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی‌تبار فیروزجایی