دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، شهریور 1400 
قصاص دوجنسی ها در اسلام

صفحه 145-165

10.30495/alr.2021.1876377.1611

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس


جایگاه عقلانیت در نظریه‌های اقتصاد خرد از منظر جرم‌شناسی

صفحه 377-394

10.30495/alr.2021.1940744.2171

عباس کریم‌نژاد؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی‌تبار فیروزجایی