دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 1-277 
بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 117-137

10.30495/alr.2021.684635

الهام ایرجی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علی رادان جبلی


نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان

صفحه 179-195

10.30495/alr.2021.684780

سید محسن صالحی ابری؛ مجتبی نیک دوستی؛ محمد جعفری فشارکی


تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی

صفحه 305-323

10.30495/alr.2021.1941391.2179

عبدالرضا حاتمی کیا؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی