دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 1-316 (دی) 

مقاله پژوهشی

جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت

صفحه 1-16

10.30495/alr.2021.677336

حسین خوانین زاده؛ احمد حاجی ده آبادی؛ علی مزیدی شرف‌آبادی


دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا

صفحه 119-139

10.30495/alr.2021.681587

اسدالله ناصری کریموند؛ سید یزدالله طاهری نسب؛ محسن شکرچی زاده


بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی

صفحه 159-178

10.30495/alr.2021.680216

مهسا مجدزنگنه؛ ابوالفضل جعفر قلی خانی؛ محمد رضا یوسفی


بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی

صفحه 179-199

10.30495/alr.2021.677721

شادمان احمدی نژاد رزداری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ حسن مرادی


مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار

صفحه 215-229

10.30495/alr.2021.683832

حیدر علی جهانبخشی؛ محمد کاظم رحمان ستایش؛ سیف اله فضل الهی