دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1399 
1. بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

مریم محمدی نوقی زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ امیر سماواتی پیروز


2. اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت

محمدجواد پزشکی؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان


4. چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری قره باغ؛ حسینقلی رستم زاد


5. تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


6. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


9. جایگاه اجتهاد و گستره تقلیددرفقه امامیه

فیروزه حضرتی؛ فهیمه ملک زاده؛ فائزه مقتدائی