دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 1-347 (مهر) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

صفحه 1-24

10.30495/alr.2020.677986

مریم محمدی نوقی زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ امیر سماواتی پیروز


2. چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن

صفحه 25-50

10.30495/alr.2020.678017

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری قره باغ؛ حسینقلی رستم زاد


5. تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

صفحه 93-112

10.30495/alr.2020.674708

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


6. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

صفحه 113-130

10.30495/alr.2020.674710

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


9. جایگاه اجتهاد و گستره تقلیددرفقه امامیه

صفحه 175-195

10.30495/alr.2020.673670

فیروزه حضرتی؛ فهیمه ملک زاده؛ فائزه مقتدائی


14. مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

صفحه 277-296

10.30495/alr.2021.683861

احمدرضا حمیدی؛ سید جعفر هاشمی باجگانی؛ امیرمحمد صدیقیان