دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399 
4. سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری

صفحه 0-0

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی


7. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

صفحه 0-0

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری


9. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

صفحه 0-0

محمدقاسم ناظریان؛ امید محمدی نیا


10. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 0-0

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری