دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399 
2. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 25-42

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


12. بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

صفحه 255-276

سیده فاطمه میرمجتبایی؛ موسی موسوی زنوز؛ بهشید ارفع نیا