دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 1-253 
2. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 23-38

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


3. سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری

صفحه 39-61

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی


7. مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

صفحه 115-141

احمد ساجدى؛ روح اله رحیمی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی


9. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

صفحه 161-183

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری


10. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

صفحه 185-199

محمدقاسم ناظریان؛ امید محمدی نیا


11. بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

صفحه 201-218

سیده فاطمه میرمجتبایی؛ موسی موسوی زنوز؛ بهشید ارفع نیا