دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1399 
1. مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل

صفحه 1-27

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری


3. نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)

صفحه 49-73

عبدالرضا منصوری دهبید؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه


5. حفاظت از طبیعت در قبال ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسلام و غرب

صفحه 95-113

یوسف محمدحسینی حاجی‌ور؛ جمشید میرزایی؛ سید ابراهیم موسوی


6. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 115-142

نورمحمد شیرمحمدی؛ محمد جواد صفار؛ وحید قاسمی عهد


7. حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

صفحه 143-166

محمدمهدی صادقی؛ مسعود راعی دهقی؛ لیلا رئیسی


8. هستی شناسی جرائم رایانه ای با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای

صفحه 167-189

مهدی عبدی پور کشاورز؛ عباسقلی انصاری؛ حمید ششگل