دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 0-0 
4. بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان

صفحه 101-134

سپیده سفیدی؛ پونه هوشمند؛ دکتر محمد علی حاجی ده آبادی


9. اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر

صفحه 261-287

مسیب فلاح پور؛ سیدحسن عابدیان؛ سیدمحمد مهدی احمدی؛ احمد مرادخانی