دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران

صفحه 57-100

خلیل جمعه زاده بهابادی؛ مصطفی ملکی


بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان

صفحه 101-134

سپیده سفیدی؛ پونه هوشمند؛ دکتر محمد علی حاجی ده آبادی


اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر

صفحه 261-287

مسیب فلاح پور؛ سیدحسن عابدیان؛ سیدمحمد مهدی احمدی؛ احمد مرادخانی