دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 0-0 
2. انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی

صفحه 31-57

حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو؛ سید عزت الله عراقی


4. تاثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط حقوق کیفری

صفحه 93-146

غلامرضا سلطانفر؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی آزمایش


6. جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

صفحه 145-178

فخرالدین سلطانی؛ سیف الدین بازوند؛ جمیل حسن پور


7. تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

صفحه 0-0

حامد عطارنیا؛ رجب گلدوست جویباری؛ محمد علی اردبیلی


8. حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

صفحه 0-0

علی مقدم؛ نجاد علی الماسی؛ بهروز اخلاقی


10. مفهوم تروریسم

صفحه 317-344

دکتر نوروز کارگری