دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، خرداد 1396 
3. اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

صفحه 59-87

مجید پوراستاد؛ مهسا سعادت


8. کارکردهای نظری و عملی پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و موانع حاکم بر آن

صفحه 237-265

امین امیریان فارسانی؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری