دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1395 
آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری

صفحه 209-231

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ هادی کرامتی معز