دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، شهریور 1395 
5. اصول حاکم بر شرکت های تعاونی

صفحه 119-114

جلیل مالکی؛ غلامعباس یوسفی