دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398 
1. بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

صفحه 0-0

هادی همدانی؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی


2. جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی

صفحه 1-30

محسن موحدی فرد؛ منصور رحمدل؛ محمد جعفر ساعد


5. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

صفحه 0-0

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


6. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

صفحه 0-0

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


8. قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

صفحه 0-0

مسعود طاهری؛ مسعود البرزی ورکی؛ عبدالله کیایی


9. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

صفحه 0-0

امید محمدی نیا؛ محمدقاسم ناظریان