دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398 
1. انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ

صفحه 1-21

حمیدرضا علیخانی؛ ایوب احمدپور؛ علی رفیعی مقدم


4. قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

صفحه 71-97

مسعود طاهری؛ مسعود البرزی ورکی؛ عبدالله کیایی


5. بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا

صفحه 99-112

عادل ظهیری؛ مسعود رضا رنجبر؛ رضا زارعی؛ حکمت اله عسکری


7. قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی

صفحه 133-157

علی پورقاسم؛ تهمورث بشیریه


8. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

صفحه 159-182

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


9. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

صفحه 183-212

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


10. تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری

صفحه 213-237

جزا ولدبیگی؛ ولی رستمی؛ منوچهر توسلی نائینی


11. تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

صفحه 239-256

علی جان سکندری؛ حسین احمری؛ مصطفی رجایی پور