دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398 
4. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

صفحه 0-0

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


5. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

صفحه 0-0

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


7. قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

صفحه 0-0

مسعود طاهری؛ مسعود البرزی ورکی؛ عبدالله کیایی