دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1398 
9. ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی

صفحه 185-204

آبتین امیری؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخوانی