دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1398 
9. ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی

صفحه 185-204

آبتین امیری؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخوانی


11. اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 233-258

وحید خندانی؛ محمدباقر عامری نیا؛ قوام کریمی؛ داریوش بابایی


12. تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه

صفحه 259-285

بهروز حسین‌زاده؛ علی آل‌بویه؛ علیرضا مظوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


14. بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی

صفحه 311-337

حجت نصرارکن؛ بابک محمدرضاپور اوزان؛ یوسف مولایی