دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1398 
2. عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

صفحه 21-42

سید محمد علی آل محمد؛ قدرت الله نوروزی؛ منوچهر توسلی نائینی


3. حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل

صفحه 43-72

مرتضی قلی شفیعی؛ لیلا رئیسی دزکی؛ محمود جلالی کروه


4. حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه

صفحه 73-92

اسماعیل رضایی؛ محمد رضا فلاح؛ محمدجواد جعفری


5. بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

صفحه 93-119

پیمان رستمیان؛ محمدحسین حجاریان؛ حسنعلی موذن زادگان