دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، فروردین 1398 

مقاله پژوهشی

1. جایگاه و روش‌های جبران خسارت معنوی در حقوق مصر

صفحه 1-26

حسن اژدری؛ نجادعلی الماسی؛ ایرج پورعرفان


3. بررسی فقهی تشکیل جلسة دادرسی به شیوة الکترونیکی

صفحه 55-79

بهنام سرخوش منجق تپه؛ هما داودی گرمارودی


مقاله پژوهشی

4. بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی

صفحه 81-106

سمیه بنی یعقوب؛ عباس کریمی؛ مرتضی شهبازی نیا


6. تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران

صفحه 139-159

سپیده صحت؛ بابک رضاپور؛ رضا قیاسی


7. آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس

صفحه 161-188

محمود صوفی ابادی؛ سیدحسین صفائی؛ میرقاسم جعفرزاده


9. جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری

صفحه 213-238

محمد محمودی؛ سید محمود میرخلیلی؛ کریم بخنوه


12. جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه

صفحه 305-330

میرناصر قرشی زاده؛ علیرضا جمشیدی؛ منصور رحمدل