دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1394 
1. موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت

صفحه 25-53

شیما جعفرمحمدی؛ مهرزاد کیانی