دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تیر 1394، صفحه 1-234