دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 1-192