دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-195 
3. اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

صفحه 67-89

مژده پورمحمدی گلزاری نوبر؛ علی محمد مکرمی


6. حسن نیت فاعل فعل زیان بار

صفحه 147-195

صدیقه صمدی؛ سید پدرام خندانی