دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 1-156