دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 1-156 
4. بیع اموال فکری

صفحه 61-105

اسماعیل عباسی؛ مهدی نوده