دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1392، صفحه 1-168 
2. مسئولیت مدنی بیمارستانها

صفحه 27-55

شمیم سالک؛ پژمان پیروزی


3. فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

صفحه 57-79

الهام جعفرپورصادق؛ اعظم عدالتجو