دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 1-203 
1. انتقال خیار در حقوق ایران

صفحه 1-26

عیسی امینی؛ محمد حضرتی؛ زینب ملکوتی خواه


2. جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب

صفحه 27-58

محمد بهمنی؛ شانای مالک نژاد