دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 9-286 
2. بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران

صفحه 98-129

محمدهادی شریفی؛ اعظم عدالتجو


5. عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 221-282

سید محمد هاشمی؛ ابوالفضل جعفر قلیخانی