دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 9-248 
3. نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی

صفحه 110-138

سارا غفاری؛ جمشید نورشرق


4. ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010

صفحه 142-171

عباس کریمی؛ پریسا سلیمانزاده


5. بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع

صفحه 1742-220

صادق مرادی؛ محمدرضا پیرهادی