دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 1-258 
2. مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

صفحه 42-74

مجید پوراستاد؛ اعظم ایمانیان