نویسنده = کمالی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 119-141

حسن محمدرضائی؛ سید باقر میرعباسی؛ علی کمالی