نویسنده = غمامی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 27-53

جواد پورکرمی؛ مجید غمامی؛ حسن محسنی؛ مصطفی السان