نویسنده = رنجبری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 99-112

عادل ظهیری؛ مسعود رضا رنجبر؛ رضا زارعی؛ حکمت اله عسکری


2. نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری