نویسنده = حسنی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 213-232

بهمن باباجانیان؛ علیرضا حسنی