نویسنده = یعقوبی محمودآبادی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ضمان درک در حوزه آرای قضایی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 107-134

یوسف یعقوبی محمودآبادی؛ منصور امینی