نویسنده = پاسبان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 39-70

شقایق بهشتی؛ ربیعا اسکینی؛ محمدرضا پاسبان؛ علی زارع