نویسنده = رنجبر، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 234-270

دکتر مصطفی ماندگار؛ محمود رنجبر