نویسنده = حسینی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 179-217

سید حسین حسینی؛ طاهره محمود سلطانی